גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות

גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות

מאת: גרינברג יצחק

מקור:
גרינברג יצחק, גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

שורשים במשרד לעבודות ציבוריות ומועצת הפועלות 

פיוניר ווימאן 

נחשון;

במוסדות העזרה ההדדית 

מפעלי העזרה ההדדית; יושב-ראש הוועד המפקח של קופת-חולים; ראש המחלקה לעזרה הדדית; המפדה;

האיגוד המקצועי 

למען פועלי מחנות הצבא; שכר ושוויון בהסתדרות;

הערות ונספחים 

X