גולדה והצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942) / מגן ארז

גולדה והצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942) / מגן ארז

עמדותיה ופעילותה של גולדה מאיר (מאירסון) בנושא הצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942)

סמינריון במסגרת הקורס "האישה היהודיה בשואה", המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, ינואר 2001
מגיש: ארז מגן
המרצה: ד"ר ג'ודי באומל

תוכן עניינים:

פרק א' - הקדמה
מבוא; ביוגרפיה

פרק ב' - המשגה ורקע היסטורי
"הצלה" - המושג; שלבים בהצלה; היישוב העברי בארץ ישראל ערב המלחמה - תיאור מצב; הידיעות על מצבם של יהודי אירופה בשנים 1943-1942; היישוב העברי בארץ ישראל - התגובה הציבורית המאורגנת של היישוב לשואה; הצלה על ידי יהודים ונסיונות היהודים לביצוע משא ומתן עם הנאצים; זאב ז'בוטינסקי - תוכנית ה"אבוקציה" ובעיית צפיית השואה.

פרק ג' - עמדותיה של גולדה מאיר בדבר הצלת יהודי אירופה
עמדותיה של גולדה מאיר בנושא תקציב להצלה; גולדה מאיר כנציגת היישוב מחוץ לארץ, בנושא הצלה, ועמדותיה המדיניות; גולדה מאיר וגיוס היישוב; ועידת אוויאן - כנקודת מפנה בעמדותיה של גולדה; פרשת לה-ספציה; ראיון עם ד"ר מירון מדזיני; ראיון עם לו קדר.

פרק ד' - סיכום; קשיים בעבודה

ביבליוגרפיה; תודות 

X