ביבליוגרפיה נבחרת

ביבליוגרפיה נבחרת

גולדה מאיר 1898-1978

גולדה מאיר - שנה למותה, רשת עמל, ההסתדרות הכללית, כסלו תש"ם, דצמבר 1979

חוק הביטוח הלאומי - מסיבת עיתונאים לרגל החלת החוק1954

אביגור שאול, זכרונות על יהודה ארזימולד, 194-193, חשון-כסלו תשכ"ה אוקטובר 1964

אביזוהר מאיר, בראלי אבי (עורכים), עכשיו או לעולם לא : דיוני מפא"י בשנה האחרונה למנדט הבריטי, מבואות ותעודות, עיינות, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, בקץ המנדט, בית ברל, תשמ"ט

אביזוהר מאיר, כסף לכל, תל-אביב, 1978

אביזוהר מאיר, חילוף משמרות, בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), דוד בן גוריון, לקראת קץ המנדט: זכרונות מן העזבון (29 ביוני 1946 – מרס 1947), עם עובד, תל אביב, 1993 , עמ' 58-1

אביזוהר מאיר, מעסקנות פועלים למנהיגות לאומית (1948-1940),בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

אגרס אליהו, גולדה, לוין-אפשטין בע"מ, תל אביב, 1969

אהרונסון שלמה, הפוליטיקה והאיסטרטגיה של נשק גרעיני במזרח התיכון: ערפול, תיאוריה ומציאות 1948-1994, הקיבוץ המאוחד, 1995

איזנשטדט ש"נ, המבנה החברתי של ישראל, בית ברל, 1958

אילן עמיצור, בריטניה, ארצות הברית ושאלת ארץ ישראל, יד יצחק בן-צבי, ירושלים, תשל"ט

אילת אברהם, המאבק על המדינה, עם עובד, תל אביב, 1979

אליאש שולמית, העמדה הדתית, ציונית ולא ציונית, לתכנית חלוקת ארץ ישראל, תרצ"ז-תרצ"ח, 1938-1937, בתוך: אביזוהר מאיר, פרידמן ישעיהו (עורכים), עיונים בתוכנית החלוקה 1947-1937, אוניברסיטת בן גוריון וקריית שדה בוקר, 1984 , עמ' 55-74

ארלוזורוב חיים, יומן ירושלים, הוצאת מפא"י, תל-אביב, 1949

אשר דני (עורך ראשי), הסורים על הגדרות, פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים, הוצאת מערכות, משרד הביטחון ההוצאה לאור, 2008

בועז אריה, עלום ונוכח בכל, סיפור חייו של שאול אביגור, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2001

בן אלוף, גולדה שמרה על עמימות וניקסון נאלץ לקבל את הגרעין הישראלי, הארץ, 30.4.2006

בר-יוסף אורי, הצופה שנרדם, הפתעת יום הכיפורים ומקורותיה,זמורה-ביתן, מוציאים לאור, 2001

ברוש תמר (עורכת), מפי מנהיגים, אבני דרך בתולדות מדינת ישראל, מדינת ישראל, המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה, ירושלים, תשס"ט

גבעון קלמן, אין לי ארץ אחרת - צילומים 1950-1970, חברת המ-לט בע"מ, 2005

גולן שמעון, ד"ר, תיעוד בעל-פה כמקור מחקרי למלחמת יום הכיפורים,הרצאה ביום עיון, מאי 2006, האגודה הישראלית לתיעוד בעל פה, האוניברסיטה העברית, ירושלים,

גורני יוסף, הקשר הד-משמעי, תנועת הלייבור הבריטית ויחסה את הציונות 1947-1917, אוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ב (1982)

גזית מרדכי, תהליך השלום (1973-1969)קו אדום יד טבנקין והוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד

גלבוע משה, צעדים ראשוניםבתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, הפנתרים השחורים וועדת ראש הממשלה לנוער במצוקה,בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, חוקי העבודה והרווחהבתוך: אביזוהר מאיר (עורך),גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, קליטת עלייה, עבודה וחקיקה סוציאלית (1956-1949)בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גלעדי דן, תהליכים בגיבוש חוק הביטוח הלאומיבתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1921-1956), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

גרינברג יצחק, גולדה בהסתדרות - שליחה ושליחותבתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל-אביב, 1994

דבר השבוע, גשר יציב בים הלאומנותדבר, גליון 33, כ"ז באב תשי"ח (13.8.1958)

דבר השבוע, חזרה ממסע ממושךדבר, שנה י"ד, גליון 31, א אב תשי"ט (5.8.1959)

דורון אברהם, היערכות השירותים החברתיים לקליטת העלייה ההמונית, קווים לדיוןקתדרה, 56, ירושלים, 1990

דיניץ שמחה, מלחמת יום הכיפורים - מבט מדיני אסטרטגי: ישראל ארצות-הבריתבתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים),יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 23-29

הכנסת, אישור חוק הביטוח הלאומידברי הכנסת, 18.11.1953

הכנסת, הודעת הממשלה על החלטת מועצת הביטחוןדברי הכנסת,5.9.1962

הכנסת, הודעת ראש הממשלה בדבר אחזקת הספורטאים כבני ערובה במינכןדברי הכנסת, 5.9.1972

הכנסת, הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני - מלחמת ההתשה - נכונות להפסקת אשדברי הכנסת, 17.2.1970

הכנסת, הודעת ראש הממשלה על המצב המדיני והבטחונידברי הכנסת, 26.5.1970

הכנסת, הודעת ראש הממשלה על פיצוץ מטוס "סוויסאייר"דברי הכנסת, 23.2.1970

הכנסת, הליגה הערבית ובעיית הפליטיםדברי הכנסת,12.11.1962

הכנסת, הפיגוע בקריית שמונה - כנס מיוחד של הכנסתדברי הכנסת, 11.4.1974

הכנסת, ועדת העבודה של הכנסת - קליטת עליה, פרוטוקולים, גנזך המדינה, 5.12.1949

הכנסת, חוק התקציב לשנת 1958/59, תשי"חדברי הכנסת,31.3.1958

הכנסת, חוק התקציב לשנת 1962/63, תשכ"ב 1962דברי הכנסת,25.6.1962

הכנסת, חוק שירות ביטחון (תיקון), 1951דברי הכנסת, 6.3.1951

הכנסת, מאסרים של יהודים בברית - המועצותדברי הכנסת,15.11.1961

הכנסת, שאלת הניסויים הגרעיניים ופירוק נשק כללי לאור המצב הבינלאומידברי הכנסת, 31.10.1961

הכנסת, שרת החוץ סוקרת את בעיית הפליטיםדברי הכנסת,6.11.1961

הסוכנות היהודית, דיוני הנהלת הסוכנות, פרוטוקולים, ירושלים, 9.3.1949

הסוכנות היהודית, חטיפת ווינדהם וקולינס - פרוטוקול29.1.1947

הסוכנות היהודית, דו"ח המחלקה לעלייה ספטמבר 1951 - מרץ 1952, ירושלים, 1952

העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, ממשלות גולדה מאיר בתהליך השלוםתל אביב, 1986

זהר אברהם, האם לבצע הפצצות עומק במלחמת ההתשה? הפצצות העומק והקרב על קידום הטילים, ינואר – אוגוסט 1970בתוך: רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004 , עמ' 101-109

צבי זמיר, בעיניים פקוחות, כנרת זמורה ביתן, 2011

חן זלמן, שבע השנים המאושרות, גולדה מאיר - שרת העבודה,העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר וקרן גולדה מאיר לקידום חברתי של נוער מאזורי פיתוח וספר, מרץ 1987

יונתן נתן (ליקט, ערך וכתב), בעוז ובענווה, עקיבא לוינסקי - קורותיו, הגותו ומעשיו, יצא לאור ביוזמת ידידים ובסיוע התאגדות המכללות האזוריות בישראל, 2001

יורמן פנחס, מלחמת ההתשה 1969-1970מרכז ההסברה; שירות הפרסומים, תשמ"ח (1988)

כהן ישראל, ישראל והפצצה, שוקן, 2000

לב טלי, נמחק את עברם של אלה שיש להם עברתיאוריה וביקורת, 32, אביב 2008

לבנון נחמיה, הקוד: נתיב, עם עובד, 1995

לבקוביץ זהר, אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי במלחמת העצמאות, משרד הביטחון, תשמ"ו

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת יום הכיפורים, משרד הביטחון, 2005

לבקוביץ זהר, במבחן המלחמות - המערך הלוגיסטי בצה"ל במלחמת ששת הימים ובמלחמת ההתשה, משרד הביטחון, 1995

לבקוביץ זהר, הרכש במלחמת העצמאות - גולדה מאיר נוכח המחסור באמצעיםהעמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1997

לבקוביץ זהר, התפתחות אגף האפסנאות והמערך הלוגיסטי בצה"ל 1949-1966, משרד הביטחון, 1988

לבקוביץ זהר, היבטים בלוגיסטיקהמערכות 332, ספטבר - אוקטובר 1993, עמ' 34-39, תשרי תשנ"ד

לבקוביץ זהר, גולדה לא החמיצה אף הזדמנותמעריב, יוני 2003

לורך נתנאל, מלחמת יום הכיפורים: 24-6 באוקטובר 1973מרכז ההסברה; שירות הפירסומים, התשמ"ז (1987)

מאיר גאלדע, מיין לעבן, יידיש: אריה בוסתן, י.ל. פרץ, ישראל, 1978 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בדגל העבודה, עורך: יהודה ארז, עם עובד - תרבות וחינוך, 1972 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בית אביעריכה: אברהם יבין, הקיבוץ המאוחד, תשל"ג 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, במועצת הפועלות וב-Pioneer Womenחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 118-96, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, בראש המפלגהחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 273-254, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, גולדה יוצאת לוינה, ערב מלחמת יום כיפורחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 304-300, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, המאבק לעלייה לארץ ישראלחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 154-148, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, המאבק נגד הבריטיםחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 147-119, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, חיי, ספריית מעריב, 1975 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, חיי משפחה והגשמה חלוציתחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 95-74, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, יחסים בינלאומיים בעת כהונתה של גולדה מאיר, ראש הממשלהחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 287-280, 297-295, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, מדיניות החוץ של ישראלחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 253-206, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, מלחמת יום הכיפוריםחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 305-328, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, צירה במוסקבהחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 186-179, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, קליטת העלייה וההתיישבותחיי, ספריית מעריב, 1975, עמ' 205-186, 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, שלום בין שוויםמשרד ראש הממשלה, דצמבר 1969 , מכון לבון, 104 IV 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, גולדה מאיר בשובה מחגיגות ה-25 לאו"םתיעוד בעל פה, ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, 4.11.1970 
More bibliography items in Meir Golda

מאיר גולדה, ראש הממשלה בשידור חי - הפסקת האש במלחמת ההתשהתיעוד בעל פה, ארכיון ומרכז מידע ע"ש גולדה מאיר, 7.8.1970 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, דברי העדות של גולדה מאירסון בבית דין הצבאי בירושלים במשפט סירקין ורייכליןפנקס קטן, ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, חשון תש"ד, 11.1943 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הערכותדבר הפועלת, הסתדרות העובדים העברית הכללית בארץ-ישראל, מועצת הפועלות, תוספת ל"דבר", שנה ו' מספר 2, י"ד אייר תרצ"ט (3.5.1939) 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, עזרה הדדית בימי משברמעשים ומגמות - פרקים מעבודת ירח העיון של ההסתדרות, עם עובד, תל אביב, תש"ב (1942) 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, שני עמים בארץדבר הפועלת, שנה ט"ז, מס' 6 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הצגת חוק הביטוח הלאומי בכנסת, תשי"בנאום, 1951 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, הרחבת חוק הביטוח הלאומי, ינואר 1955נאום, 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, חוק הביטוח הלאומי ודרכי פעולתונאום, 15.12.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, כינוס ועדי הפועליםנאום, 14.7.1950 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, לב שנה להסתדרות - מסיבה לעובדי תנובהנאום, 2.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, ניב הקבוצהההסתדרות הכללית, טבת תש"ב (1952) / ועידת היסוד לאיחוד הקבוצות והקיבוצים 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, על בעיות התעסוקהנאום, 12.8.1953 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, על קליטת עליה התיישבות והסתדרותנאום, 30.4.1954 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, עשור לפטירת הנרייטה סאלדנאום, 1955 
More bibliography items in Meir Golda

מאירסון גולדה, למען תל אביב למען ההסתדרותההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, דפוס קואופרטיבי "אחדות" בע"מ, תל אביב, 1955 
More bibliography items in Meir Golda

מגן ארז, עמדותיה ופעילותה של גולדה מאיר (מאירסון) בנושא הצלת יהודי אירופה בתקופת השואה (1944-1942)סמינריון, המחלקה לתולדות עם ישראל, אוניברסיטת בר אילן, 2001

מדזיני מירון, גולדה - ביוגרפיה פוליטית, ידיעות אחרונות - ספרי חמד, 2008 
More bibliography items in Medzini Meron

מדזיני מירון, היהודיה הגאה - גולדה מאיר וחזון ישראל, ביוגרפיה פוליטית, עידנים / ידיעות אחרונות, 1990

מייזלס מ., מי שולט במפלגת השלטוןמעריב, 2.12.1966

מיכלסון בני, 30 שנה למלחמת יום הכיפוריםהעמותה להנצחת זיכרה של גולדה מאיר, 2003

מלכיור וורנר דוד, לקחי הלסינקי, 1971אות, 8.7.1971

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"זמשרד החוץ, 1957

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשי"חמשרד החוץ, 1958

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"אמשרד החוץ, 1961

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"במשרד החוץ, 1962

ממשלת ישראל, שנתון הממשלה, תשכ"ומשרד החוץ, 1966

סחרוב אליהו, מעש בצל, פרקי זכרונותמשרד הביטחון - ההוצאה לאור, 2000

עילם יצחק, במחיצתה של גולדהעורכת: דרורה בית-אור, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, 1987

עילם יצחק, בנתיבי מעשה, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ד (1974)

עילם יצחק, פרקי ירושלים, עם עובד - תרבות וחינוך, תשל"ג (1973)

עינור חנן, האתגר האפריקני: מרשימותיו של שגרירעם עובד, 1971

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור הראשון תש"ח - תשי"ח, סידרת עידן 20, יד יצחק בן צבי, 1997

צמרת צבי ויבלונקה חנה (עורכים), העשור השני תשי"ח - תשכ"ח, סדרת עידן 21, יד יצחק בן צבי, 2000

קונגרס ציוני, הקונגרס הציוני הכ"ג, מאירסון גולדהנאום, 16.8.1951 
More bibliography items in Meir Golda

קונגרס ציוני, הקונגרס הציוני הכ"ד, מאירסון גולדהנאום, 5.1956 
More bibliography items in Meir Golda

קופמן אילנה, פעילות מדינית מטעם המוסדות הלאומיים (1949-1940),בתוך: אביזוהר מאיר (עורך), גולדה - צמיחתה של מנהיגה (1956-1921), עם עובד ומכון גולדה מאיר לחקרי עבודה וחברה, אוניברסיטת תל אביב, 1994

קרמר-אסף מיכל, Golda Meir's Foreign Decision Making Process, an Analysis, Cambridge Scholars Publishing, 2018

רוזן דורון, פעילות ה"הגנה" בארצות הברית, 1945-1949, משרד הביטחון והעמותה לחקר כוח המגן ע"ש ישראל גלילי, 2008

רחבי שאול, סאדאת היה זקוק למלחמה נוספתהמאמר מבוסס על הרצאה מיום העיון "30 שנה למלחמת יום הכיפורים", אוניברסיטת תל אביב, 27.10.2003

ריבלין גרשון ועליזה, זר לא יבין - כינויי-סתר בישוב היהודי בארץ-ישראל, "מערכות", המרכז לתולדות כוח-המגן ע"ש י. גלילי, משרד הביטחון - ההוצאה לאור, 1988

רייפן-רונן יהודית, זהר אברהם (עורכים), יחסי מדינה-צבא בישראל 1974-1948, העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר והעמותה הישראלית להיסטוריה צבאית ליד אוניברסיטת תל-אביב, 2004

רס"נ ישי, עמדת ארה"ב בסוגיית "המכה המקדימה"מערכות 276-7,אוקטובר - נובמבר 1980,

רענן נתן, רוח וינה, 1972אות, 22.6.1972

שגיא אלי, גולדה מאיר (מאירסון) ויחסה לבעיית יהודי אירופה בשנים 1930 - 1945, עבודת גמר לתואר שני, החוג ליהדות זמנו, האוניברסיטה העברית, ירושלים, 2003

שטייניץ רבקה (מראיינת), על ההסתדרות, מזכרונותיו של יצחק עילםאיסוף ועריכה: יהודית רייפן-רונן, טובה שפירא, רות דומב,העמותה להנצחת זכרה של גולדה מאיר, התש"ס (2000)

שמיר נחום (עורך), קליטת עליה והפער החברתיבית ברל, תשל"ב (1972)

שפירא אניטה, פרופ', גולדה: נשיות ופמיניזםבתוך: מאיר חזן (עורך), ישראל, כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל,אוניברסיטת תל אביב, אביב תשס"ג, חוברת 3 (2003) , עמ' 57-68

תמיר נחמן (עורך), גולדה - קובץ לזכרה, עם עובד - תרבות וחינוך, 1981

 

אנציקלופדיות ולקסיקונים

לקסיקון לבטחון ישראל, שיף זאב, הבר איתן (עורכים), זמורה, ביתן, מודן - הוצאה לאור, תשל"ו

 

קישורים

ארכיון מפלגת העבודה
http://www.archavoda.org.il/avodaarch/Home/Main.asp

ארכיון עיריית תל אביב - יפו
http://tel-aviv.millenium.org.il/ראשי+עיר/

אתר הכנסת
http://www.knesset.gov.il

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים
http://mop.ort.org.il/projects/53/zikaron.htm

אתר זיכרון - מלחמת יום הכיפורים
http://www.ort.org.il/year/kipur

אתר חיל האוויר
http://www.iaf.org.il

אתר תנועת העבודה בא"י
http://tnuathaavoda.info/zope/home/100/about.html

הארכיון הציוני המרכזי
http://www.zionistarchives.org.il

החצר הגדולה במרחביה
http://www.merchavyard.org.il/main.php?page=golda

המועצה להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים
http://www.pmo.gov.il/PMO/Government/Memorial

משרד ראש הממשלה
http://www.pmo.gov.il/PMO/History

צבא ההגנה לישאל - אתר אמ"ן
http://www1.idf.il/AMAN

צבא ההגנה לישראל - אתר דובר צה"ל
http://www1.idf.il/DOVER

צבא ההגנה לישראל - אתר חיל הים
http://www1.idf.il/NAVY

60 שנות ממשלה בישראל, תחקיר ועריכה: רונית מוזיקנט, משרד ראש הממשלה, 2008.

גולדה - שלושים לפטירתה, תנועת העבודה, 1979.

חדשות ועדכונים

היו שותפים בהנצחת גולדה מאיר ז"ל To support our mission please donate לחצו לתרומה לעמותה >
Donate
X